ثبت ارشیا

ثبت اختراع

مشاوره ثبت شرکت 18 تیر 1398, 12:04 مقالات

ثبت اختراع

 

 

ثبت اختراع

 

 

اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید بودن ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

 

هر شرکت پس از ثبت شرکت و یا هر شخص می تواند نسبت به ثبت اختراع اقدام نماید

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع

 

شرح فني اختراع (توصيف اختراع)

 

متقاضي ثبت اختراع در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هاي A4بطور كامل و با  ذكر تمامي جوانب شرح دهد

در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمي (بيان علمي مسئله) و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود. ذكر صـريح كـاربرد صـنعتي اختـراع و همچنـين هدف اختراع ضروري است. در صورتي كه هدف از اختراع حل يك مشكل فني است، لازم اسـت ارائـه راه حل براي مشكل فني موجود همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع داده شود. توضيح اشكال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود بايد به نحوي باشد كه يـك متخصـص در آن زمينـه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاء آن را دريابد. ارجاع به شماره هايي كه براي بيان ويژگيهـاي اختـراع در نقشه آمده است الزامي است. هدف از تهيه اين شكلها، جدولها و نمودارها اين است كـه شـرح فنـي اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل فهم باشد. همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود و تكميل اختـراع در آينـده و نتيجـه گيـري بـه لحـاظ بيـان تـأثير اقتصادي اختراع در جوامع مختلف مفيد خواهد بود مثالها: مثالهاي كمي و كيفي از اختراع يا نتايج استفاده از اين اختراع در يك فرآيند شرح داده شود

 شرح اختراع طبق استاندارد زير تهيه شود:

الف- عنوان اختراع

ب- دانش قبلي مربوطه

ج:ارزيابي دانش قبلي

د: افشاي اختراع

ه: ارائه راه انجام اختراع

و: تأثيرات سودمند اختراع

ز: ادعاها

ح: چكيده

ط: اشكال

 

نقشه هاي اختراع

 

این نقشه ها که با هدف توصیف و یا شرح فنی اختراع تهیه می شوند می بایست در سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه گردند. در ترسيم نقشه ها بايد نكات ذيل رعايت شود:

الف)نقشه ها بايد با مركب و از روي مقايس متري كشيده شود. 

ب )متقاضي ثبت اختراع يا وكيل قانوني او بايد ذيل نقشه ها را امضا نمايد. 

ج )نقشه ها بايد در كاغذهاي 34 سانتيمتر طول و 22 سانتيمتر عرض تهيه شود. 

د)در كشيدن نقشه ها بايد فقط از يك روي كاغذ استفاده شود. 

ه )نقشه ها بايد كامپيوتري باشد.

 

در ترسيم نقشه ها بايـد نكـات زير رعايت شوند: 1- در يك روي صفحه كاغذ در قطع A4، با خطوط پر رنگ و يكدست مشكي و غير رنگي كشيده شـده و ترجيحاً در رسم آنها از ابزارهاي فني نقشه كشي يا نرم افزار مناسب استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا 2/5، از چپ 1/5، از راست 2/5 و از پايين 1 سانتيمتر باشد؛ 2- وضوح و شفافيت نقشهها به نحوي باشد كه امكان تصوير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛ 3- تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد، مگر آنكه براي فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصي از نقشه يا نمودار ضروري باشد؛ 4- تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛ 5- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛ 6- هيچ توضيحي نبايد روي نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه كار شما يك فرآيند ميباشد بلوك دياگرام كار خود را ترسيم نماييد

 

ادعانامه

 

این بخش که شامل توضیحاتی در رابطه با چگونگی اختراع و راه حل های جدید ارائه شده در آن می باشد در این سند سه شرط اساسی ثبت اختراع یعنی جدید بودن، ابتکاری بودن و صنعتی بودن طرح توضیح داده می شود و همچنین درخواست مخترع و یا مخترعین نسبت به میزان حمایت ناشی از ثبت اختراع بیان خواهد شد.

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است؛ در چارچوب مشخصه هاي فني تعيين نمايد. هر اختراع ميتواند مشتمل بر يك يا چنـد ادعـا باشـد. ادعـا ممكن است ناظر بر فرآورده، فرآيند، فرآيند دستيابي به يك فـرآورده و يـا تركيبـي از فرآينـد و فـرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد. ادعاها بايد صريح و روشن بوده و داراي شرايط زير باشند: 1- معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهيت اختراع و شماره گذاري ترتيبي آنها در صورت تعدد؛ 2- از اطلاعات افشا شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛ 3- ويژگيهاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت بيان نمايد؛ 4- جز در موارد غير قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها يا توصيف امتناع گردد و تا حـد ممكـن از بـه كـار بردن عباراتي مانند «همان طور كه در توصيف آمد يا «همان طـور كـه در نقشـه هـا نشـان داده شـده » خودداري شود. 5- در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا شماره صفحه نقشـه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

 

خلاصه توصيف

 

فقط براي بيان اطلاعـات اختـراع بـه كـار مـيرود و نميتواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود: 1- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛ 2- مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصـلي اختـراع را اجمـالاً روشـن نمايد؛ 3- در صورت لزوم مشتمل بر فرمولهاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا بر اساس آنهـا ويژگـيهـاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛ 4- در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشـته باشـد، پـس از توضـيح خلاصـه هـر قسمت بايد نشانههاي ارجاع دهنده به هر يك از نقشهها در داخل پرانتز ذكر گردد؛ 5- عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع پيش زمينه اختراع: شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفتهايي كه در رابطه با اختراع ادعايي وجود دارد، به نحوي كه براي درك و بررسي جديد بـودن اختـراع كفايـت كنـد. مزايـا و محاسـن اختراع ادعايي جديد نسبت به اختراعات پيشين بايد به صورت واضح و دقيق بيان گـردد، بـه نحـوي كـه ويژگي جديد بودن اختراع و تأثير فني آن را روشن سازد

 

تصویر شناسنامه مخترع يا مخترعين

 

 تصویر كارت ملي

 

آدرس ، کد پستی ، تلفن ثابت و ایمیل و شماره همراهی که سند شماره همراه بنام متقاضی است 

 

در مواردی که اختراع بنام شرکت ثبت می گردد تصویر اطلاعات شرکتی شامل مدارک تاسیس یا تغییرات الزامی است

 ثبت اختراع منوط به تایید چند سازمان و اداره می باشد که امکان ثبت یا عم ثبت با توجه به استعلامها و بررسی ها صورت می پذیرد لذا  در صورتی که اختراع ثبت نگردد باید هزینه های انجام شده غیر قابل برگشت است

 

هزینه ثبت اختراع

 

هزینه ثبت اختراع  شامل هزینه ثبت و اظهارنامه و روزنامه ها می باشد

 

مدت زمان ثبت اختراع

زمان ثبت اختراع حدود 3 ماه می باشد به دلیل اینکه ثبت اختراع فقط در تهران صورت می پذیرد و باید توسط چند سازمان تایید گردد لذا امکان بیشتر یا کمتر شدن زمان فوق وجود دارد.

 

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مشاوره ثبت می باشد .
انصراف
موبایل
تماس
واتس آپ
آندیالند | کاشت مو | مزوتراپی | صندلی پلاستیکی